v
Saīsinājumi un skaidrojumi

Saīsinājumi

apst.v. – apstākļa vārds
atdarin. – atdarin.ājums
atvasin. – atvasinājums
darb.v. – darbības vārds
darin. – darin.ājums
deklin. – deklinācija
demin. – deminutīvs
divd. – divdabis
divsk. – divskanis
dsk. – daudzskaitļa
dz. – dzimte
gal. – galotne
individ.- individuāls
izsk. – izskaņa
īp.v. – īpašības vārds
īpašv. – īpašvārds
jēdz. – jēdziens
kr. – krievu
konstrukc. – konstrukcija
la. – latviešu
lietv. – lietvārds
līdzsk. – līdzskanis
morfol. – morfoloģisks
pag. – pagātne
pamatv. – pamatvārds
patsk. – patskanis
pers. –  personas
pied. – piedēklis
pried. – priedēklis
priev. – prievārds
salīdz. – salīdzinājumā
sastāvd. – sastāvdaļa
siev. dz. – sieviešu dzimte
sinon. – sinonīms
sk. – skaitlis
svešval. – svešvaloda
t.dz. – tautas dziesma
tag. – tagadne
tradic. – tradicionāls
val. – valoda
viensk. – vienskaitļa
vīr. dz. – vīriešu dzimte
< –  cēlies no
> – pārvēršas par

Citi apzīmējumi

Aiz šķirkļa:

 1. Iekavās dots skaidrojums, piem.: (izlaists grūti izrunājamais vibrants r).
 2. Pēdiņās un kursīvā dots vārda lietojums teikumā; šķirkļa vārds pasvītrots,
  piem.: “Negibu iet.”
 3. Vienpēdiņās – vārda nozīme, piem.: ‘negribu’.
 4. Ar ciparu apzīmēts bērna vecums, piem.: 4; vai, ja tas nav precīzi zināms, rakstīta jautājuma zīme: [?];.
 5. Norādīts piemēra izrakstīšanas avots:
  I – D. Markus. “Bērna valoda: no pirmā kliedziena līdz pasakai”,
  II – D. Markus. “Bērns runā kultūras pasaulē”;
  aiz kola norādīta lappuse minētajā avotā, piem.: I:42.