v
Sveicināti Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas Informācijas sistēmas portālā!
RPIVA

Kā kļūt par lietotāju

Ar brīdi, kad persona iestājas augstskolā kā students vai tiek pieņemts darbā kā darbinieks, šai personai tiek piešķirts lietotāja vārds un parole. Lai uzzinātu savu lietotāja vārdu un paroli, jādodas uz Studentu apkalpošanas centru (Rīgā) vai pie plānotājas/lietvedes (studiju filiālēs), uzrādot studenta apliecību.

Informācijas sistēmas lietotājs ir fiziska persona, kura izmantojot noteiktā kārtībā saņemto lietotāja vārdu un paroli (autorizēts lietotājs), vai arī izmantojot publiskās pieejas iespējas (neautorizēts lietotājs), piekļūst sistēmas funkcijām.

Par personas datiem šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Iespējama publiska un autorizēta Informācijas sistēmas izmantošana. Publiska izmantošana pieejama ikvienam neidentificējot sevi ar lietotāja vārdu un paroli un izmantojot tikai šim nolūkam paredzētos datus. Autorizētā pieeja iespējama gadījumā, ja lietotājam izsniegts lietotāja vārds un parole.

RPIVA Informācijas sistēmas lietošanas noteikumi

  1. Lietotājs saņemot informāciju drīkst izmantot tikai to mērķu realizācijai, kurus noteikusi akadēmija. Iegūto informāciju nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem. Lietotājam kategoriski aizliegts iegūto informāciju izmantot darbībās, kas nav tieši saistītas ar akadēmijas uzlikto uzdevumu izpildi.
  2. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu, paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti. Autorizētam lietotājam regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) jāmaina lietošanas parole.
  3. Lietotājs nedrīkst izdarīt darbības, kas būtu vērstas pret sistēmas drošību, izmantojot neparedzētas pieslēgšanās iespējas. Beidzot (pārtraucot) darbu lietotājam jāaizver Internet pārlūkprogramma.
  4. Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu datu, sistēmas vai tās daļu kopēšanu (par nelegālām tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmatotas atļautās, uz ekrāna redzamās komandas, vai kuras tiek izpildītas automātiski, bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa).
  5. Lietotājs nedrīkst saņemto informāciju pārveidot, publicēt, pārvadīt, piedalīties tās nodošanā vai pārdošanā, reproducējot kopumā vai tās daļas. Jebkuras ar datiem veiktas apstrādes darbības, ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu drīkst veikt tikai akadēmijā noteiktajā kārtībā.
  6. Lietotājs nedrīkst izmantot saņemto informāciju citu datu apstrādes sistēmu izveidei bez rakstiskas saskaņošanas ar augstskolas vadību.
  7. Lietotājs nedrīkst saņemto informāciju glabāt publiski pieejamās vietās.

Šo noteikumu neievērošana, un/vai sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas paroles un/vai trešo personu vārdā tiek uzskatīta par sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas likumdošanai, klasificējams kā krimināls pārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā datu aizsardzības likumam.

Ja ir problēmas ar lietotāja autentifikāciju - jautājiet Studentu apkalpošanas centram vai Palīdzības dienestam!